Semalt hünärmeni: HTML tablisalaryny simmetrik IO tablisalaryna öwürmek boýunça gollanma

IOT hökmünde gysga wagtda ýazylan giriş-çykyş tablisasy, ykdysady ulgamdaky sarp edijileriň we öndürijileriň satyn alyş-satuw gatnaşyklaryny suratlandyrýar. Ykdysadyýetde, giriş-çykyş modeli sebitleýin ýa-da milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň özara baglanyşyklaryny görkezýän mukdar ykdysady usuldyr. Wassily Leontief, giriş-çykyş tablisalaryny we giriş-çykyş modelini döreden we önümçilik netijeleriniň satyn alyşlary we satuwlary (soňky we aralyk) arasyndaky akymlary görkezmek arkaly öndüren ilkinji adamdyr. Şeýle hem, önümiň satuwyny we satyn alynmagyny suratlandyrdy we ykdysadyýete goşan goşandy üçin Ykdysadyýet boýunça Nobel baýragyny aldy.

IO (giriş-çykyş) tablisalarynyň maglumatlar binýady, iş statistikasy, energiýa sarp edilişi, hapalanma maglumatlary we gözleg we ösüş çykdajylary maglumatlary ýaly beýleki maglumatlar çeşmeleriniň mehanizmlerini görkezýär; esasan bir kärhana ýa-da marka tarapyndan ýygnalýar we pudaga görä toparlara bölünýär

HTML tablisasyny IO (giriş-çykyş) tablisasyna öwürmek isleýän bolsaňyz, iki esasy çaklamany ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Birinji çaklama "tehnologiýa çaklamasy", ikinji çaklama "durnukly satuw gurluşynyň çaklamasy". Tehnologiýa çaklamasy, ýa-da Model A (önüm tehnologiýasy çaklamalary) ýa-da Model B (senagat tehnologiýasy çaklamalary) tarapyndan öndürilýän önümden IOT öndürmäge ukyply. Model A, öndürilen pudaklara garamazdan ähli önümleriň özleri tarapyndan öndürilýändigini çaklaýar. B Model, önümiň garyndysyna, tebigatyna we bahalaryna garamazdan, her pudagyň önümleri öndürmegiň aýratyn usullarynyň bardygyny çaklaýar.

HTML tablisasynyň IO (giriş-çykyş) tablisasyna matematiki üýtgemegi, ostewrostat (Europeanewropa Bileleşigi) üpjün ediş gollanmasy tarapyndan beýan edilen modele esaslanýar. Aşakdaky ýönekeý ädimler arkaly amala aşyrylýar:

1-nji ädim: Birinji ädim üpjünçiligi gözden geçirmegi we gutarmagy we matrisany ulanmagy öz içine alýar.

2-nji ädim: Ikinji ädimde gönüburçly tablisalar ýa-da HTML tablisalary kwadrat tablisalara öwrülýär.

3-nji ädim: Üçünji ädimde, alyjynyň bahalaryndaky kwadrat HTML tablisasy esasy bahadan SUT-a öwrülýär.

4-nji ädim: Bu ýerde esasy bahada SUT kwadratyň simmetrik IO (giriş-çykyş) tablisasyna öwrülmegi analitiki matrisalar bilen ýa-da bolmazdan amala aşyrylýar.

IO (Giriş-çykyş) tablisalaryny ölçemek:

Giriş-çykyş tablisalarynyň matematikasy gaty gönümel we giňişleýin, ýöne maglumatlaryň talaplary gaty uludyr. Sebäbi ähli ykdysady işleriň girdejileri we çykdajylary ahyrky netijelere goşulmalydyr. Şeýlelik bilen, ähli pudaklar ýa-da kärhanalar zerur maglumatlary ýygnap bilmeýärler we maglumatlaryň hili bir pudakdan beýlekisine-de üýtgeýär. Dürli ýurtlar düzgünleri we düzgünleri kesgitlediler we IO (giriş-çykyş) hasaplaryny aýlyk, çärýek ýa-da ýyllyk hasaplamagyň usullaryny işläp düzdüler we netijeler takyk we ygtybarly. IO (giriş-çykyş) tablisalary bilen internetden maglumatlary ýygnamak we tertiplemek aňsat, ony diagramma öwürmek üçin dürli gurallar ulanylýar. Şeýle-de bolsa, her guralyň işleýşi we aýratynlyklary beýlekilerden tapawutlanýar. Şeýle gural ykdysady taýdan baglanyşykly pudak toparlaryny kesgitlemek üçin hem ulanylýar.

send email